بومی گزینی 90درصدی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی/ آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی در آذرماه


بومی گزینی 90درصدی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی/ آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی در آذرماه

در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی مطرح شد؛
بومی گزینی 90درصدی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی/ آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی در آذرماه/ صدور دانشنامه های دانشجویی در کمتر از 45روز
جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به ریاست دکتر میرزاده و با حضور معاونان و مدیران سازمان مرکزی و سایر اعضا برگزار شد.

بومی گزینی 90درصدی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی/ آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی در آذرماه

در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی مطرح شد؛
بومی گزینی 90درصدی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی/ آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی در آذرماه/ صدور دانشنامه های دانشجویی در کمتر از 45روز
جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به ریاست دکتر میرزاده و با حضور معاونان و مدیران سازمان مرکزی و سایر اعضا برگزار شد.

بومی گزینی 90درصدی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی/ آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی در آذرماه

تلگرام نارنجی