برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده علوم پایه


برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده علوم پایه

پژوهشگاه شاخص پژوه کارگاه آموزشی برگزار می کند

محورهای این کارگاه: دستاوردها و پتانسیل های کمربند های سبز شهری و کشاورزی شهری و روند چشم انداز سازی درخصوص کشاورزی شهری در مشهد

زمان : سه شنبه 7 دی ماه

مکان: دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،خیابان راهنمایی،نبش راهنمایی 26

برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده علوم پایه

پژوهشگاه شاخص پژوه کارگاه آموزشی برگزار می کند

محورهای این کارگاه: دستاوردها و پتانسیل های کمربند های سبز شهری و کشاورزی شهری و روند چشم انداز سازی درخصوص کشاورزی شهری در مشهد

زمان : سه شنبه 7 دی ماه

مکان: دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،خیابان راهنمایی،نبش راهنمایی 26

برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده علوم پایه