برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتاب ناشرین داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتاب ناشرین داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناسبت هفته کتاب و کتابدار برگزار می کند:

نمایشگاه و فروشگاه کتاب ناشرین داخلی

با تخفیف ویژه 

زمان : 23 لغایت 29 آبانماه

مکان: لابی دانشکده فنی مهندسی

برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتاب ناشرین داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناسبت هفته کتاب و کتابدار برگزار می کند:

نمایشگاه و فروشگاه کتاب ناشرین داخلی

با تخفیف ویژه 

زمان : 23 لغایت 29 آبانماه

مکان: لابی دانشکده فنی مهندسی

برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتاب ناشرین داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد