برگزاری جشن دانشجویی پیروزی مقاومت


برگزاری جشن دانشجویی پیروزی مقاومت

 بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

 
« جشن دانشجویی پیروزی مقاومت » 

زمان: امروز چهارشنبه ۱ آذر ساعت ۱۵
مکان:قاسم اباد، تقاطع امامیه و یوسفی، جنب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

برگزاری جشن دانشجویی پیروزی مقاومت

 بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

 
« جشن دانشجویی پیروزی مقاومت » 

زمان: امروز چهارشنبه ۱ آذر ساعت ۱۵
مکان:قاسم اباد، تقاطع امامیه و یوسفی، جنب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

برگزاری جشن دانشجویی پیروزی مقاومت