برگزارى جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناورى استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامى مشهد


برگزارى جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناورى استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامى مشهد

جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد
جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي ظهر امروز باحضور اعضاي اين ستاد در محل مركز رفاهي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد./ مديركل پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد خبرداد: دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سامانه جامع اطلاع رساني برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي را طراحي و راه اندازي كرد.

برگزارى جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناورى استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامى مشهد

جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد
جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي ظهر امروز باحضور اعضاي اين ستاد در محل مركز رفاهي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد./ مديركل پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد خبرداد: دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سامانه جامع اطلاع رساني برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي را طراحي و راه اندازي كرد.

برگزارى جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناورى استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامى مشهد