برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف اعلام شد


برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف اعلام شد

طی بخشنامه ای
برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف اعلام شد
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه ای به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برنامه های این دانشگاه را در خصوص برگزاری مراسم اعتکاف اعلام کرد.

برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف اعلام شد

طی بخشنامه ای
برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف اعلام شد
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه ای به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برنامه های این دانشگاه را در خصوص برگزاری مراسم اعتکاف اعلام کرد.

برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف اعلام شد

فروش بک لینک