برای پیشرفت دانشگاه تک تک کارکنان خود را مسئول بدانند


برای پیشرفت دانشگاه تک تک کارکنان خود را مسئول بدانند

دکتر میرزاده در دیدار نوروزی با کارکنان دانشگاه:
برای پیشرفت دانشگاه تک تک کارکنان خود را مسئول بدانند / تکریم دانشجویان باید اولویت کارکنان باشد / اقتصاد دانش بنیان زیر بنای اقتصاد مقاومتی است
دیدار نوروزی رئیس، هیات رئیسه، معاونان، مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی  در سازمان مرکزی برگزار شد.

برای پیشرفت دانشگاه تک تک کارکنان خود را مسئول بدانند

دکتر میرزاده در دیدار نوروزی با کارکنان دانشگاه:
برای پیشرفت دانشگاه تک تک کارکنان خود را مسئول بدانند / تکریم دانشجویان باید اولویت کارکنان باشد / اقتصاد دانش بنیان زیر بنای اقتصاد مقاومتی است
دیدار نوروزی رئیس، هیات رئیسه، معاونان، مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی  در سازمان مرکزی برگزار شد.

برای پیشرفت دانشگاه تک تک کارکنان خود را مسئول بدانند

بک لینک