بازدید سرزده دکتر رهبر از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی


بازدید سرزده دکتر رهبر از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

بازدید سرزده دکتر رهبر از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به صورت سرزده از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان این دانشگاه بازدید کرد.

بازدید سرزده دکتر رهبر از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

بازدید سرزده دکتر رهبر از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به صورت سرزده از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان این دانشگاه بازدید کرد.

بازدید سرزده دکتر رهبر از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی