انعقاد تفاهم نامه همکاری ميان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد واستاندارى خراسان رضوى و شهردارى مشهد


انعقاد تفاهم نامه همکاری ميان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد واستاندارى خراسان رضوى و شهردارى مشهد

 انعقاد تفاهم نامه همکاری ميان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد واستانداري خراسان رضوي و  شهرداري مشهد/ اختصاص اتاق مركز پژوهشهاي حاشيه شهر مشهد به دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
تفاهم نامه همکاری بهره گيري از توانمندي هاي علمي ، تحقيقاتي ، پژوهشي و مشاوره اي و فناوري میان استانداري خراسان رضوي ، شهرداري مشهد  و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به امضا رسید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری ميان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد واستاندارى خراسان رضوى و شهردارى مشهد

 انعقاد تفاهم نامه همکاری ميان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد واستانداري خراسان رضوي و  شهرداري مشهد/ اختصاص اتاق مركز پژوهشهاي حاشيه شهر مشهد به دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
تفاهم نامه همکاری بهره گيري از توانمندي هاي علمي ، تحقيقاتي ، پژوهشي و مشاوره اي و فناوري میان استانداري خراسان رضوي ، شهرداري مشهد  و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به امضا رسید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری ميان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد واستاندارى خراسان رضوى و شهردارى مشهد

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید