انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و ‏آستان قدس رضوی ‏


انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و ‏آستان قدس رضوی ‏

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و ‏آستان قدس رضوی ‏
تفاهم نامه همکاری  علمی، آموزشی و پژوهشی با محوریت سلامت بین دانشگاه آزاد اسلامی و آستان قدس ‏رضوی به امضای طرفین رسید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و ‏آستان قدس رضوی ‏

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و ‏آستان قدس رضوی ‏
تفاهم نامه همکاری  علمی، آموزشی و پژوهشی با محوریت سلامت بین دانشگاه آزاد اسلامی و آستان قدس ‏رضوی به امضای طرفین رسید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و ‏آستان قدس رضوی ‏