انتصاب دكتر زماني به عنوان عضو حقيقى شوراى راهبردى برنامه ريزى دانشگاه


انتصاب دكتر زماني به عنوان عضو حقيقى شوراى راهبردى برنامه ريزى دانشگاه

طي حكمي از سوي دكتر ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر حسنعلي زماني عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به عنوان عضو حقيقي شوراي راهبردي برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب گرديد

انتصاب دكتر زماني به عنوان عضو حقيقى شوراى راهبردى برنامه ريزى دانشگاه

طي حكمي از سوي دكتر ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر حسنعلي زماني عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به عنوان عضو حقيقي شوراي راهبردي برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب گرديد

انتصاب دكتر زماني به عنوان عضو حقيقى شوراى راهبردى برنامه ريزى دانشگاه

سایت خبری زندگی