اطلاعیه / پذیرش دانشجو بدون آزمون -کارشناسی و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم 97-96


اطلاعیه / پذیرش دانشجو بدون آزمون -کارشناسی و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم 97-96

 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نیسمال دوم سال تحصیلی ۹7 – ۹6 بدون آزمون در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های ذیل دانشجو می پذیرد…

اطلاعیه / پذیرش دانشجو بدون آزمون -کارشناسی و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم 97-96

 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نیسمال دوم سال تحصیلی ۹7 – ۹6 بدون آزمون در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های ذیل دانشجو می پذیرد…

اطلاعیه / پذیرش دانشجو بدون آزمون -کارشناسی و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم 97-96