اطلاعیه مهم/قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه


اطلاعیه مهم/قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه

به اطلاع اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه مي رساند:
 تعطيلي و تاخير ساعت اداري اعلام شده ارتباطي با دانشگاه ها ندارد و ساعت اداري و امتحانات دانشگاه ها راس ساعت اعلام شده برگزار می شود.
 
روابط عمومي دانشگاه آزاد مشهد

اطلاعیه مهم/قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه

به اطلاع اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه مي رساند:
 تعطيلي و تاخير ساعت اداري اعلام شده ارتباطي با دانشگاه ها ندارد و ساعت اداري و امتحانات دانشگاه ها راس ساعت اعلام شده برگزار می شود.
 
روابط عمومي دانشگاه آزاد مشهد

اطلاعیه مهم/قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه