اطلاعیه/ تغییر شماره تلفن‌ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


اطلاعیه/ تغییر شماره تلفن‌ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

بدین وسیله به اطلاع می رساند: با توجه به جابجای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شماره تلفن پاسخگویی اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از امروز چهارشنبه 2 اسفندماه به شماره 36220154 تغییر یافت. لذا پاسخگویی به سوالات مراجعین محترم از طریق تماس با این  شماره امکان پذیر است.
 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعیه/ تغییر شماره تلفن‌ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

بدین وسیله به اطلاع می رساند: با توجه به جابجای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شماره تلفن پاسخگویی اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از امروز چهارشنبه 2 اسفندماه به شماره 36220154 تغییر یافت. لذا پاسخگویی به سوالات مراجعین محترم از طریق تماس با این  شماره امکان پذیر است.
 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعیه/ تغییر شماره تلفن‌ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد