استخدام ۴۰۰ نفر از فرزندان شاهد کهگیلویه و بویراحمد


استخدام ۴۰۰ نفر از فرزندان شاهد کهگیلویه و بویراحمد
کندو

استخدام ۴۰۰ نفر از فرزندان شاهد کهگیلویه و بویراحمد

کندو
استخدام ۴۰۰ نفر از فرزندان شاهد کهگیلویه و بویراحمد