استخدام ۳ ردیف شغلی در بیرون بر ته چین


استخدام ۳ ردیف شغلی در بیرون بر ته چین
  بیرون بر ته چین در شیراز به افراد زیر نیازمند است: صندوق دار خانم تحویل دار خانم یا آقا کارگر ظرف شوی آقا یا خانم آدرس: بلوار دولت شرقی – نبش کوچه ۲ مراجعه حضوری شماره تماس:۰۹۱۷۳۲۰۰۹۳۶ – ۳۷۵۱۹۳۲۳/ت:۸-۱۶/۱۱-۲۲

استخدام ۳ ردیف شغلی در بیرون بر ته چین

  بیرون بر ته چین در شیراز به افراد زیر نیازمند است: صندوق دار خانم تحویل دار خانم یا آقا کارگر ظرف شوی آقا یا خانم آدرس: بلوار دولت شرقی – نبش کوچه ۲ مراجعه حضوری شماره تماس:۰۹۱۷۳۲۰۰۹۳۶ – ۳۷۵۱۹۳۲۳/ت:۸-۱۶/۱۱-۲۲
استخدام ۳ ردیف شغلی در بیرون بر ته چین

استخدام