استخدام یک تولیدی نساجی در مشهد


استخدام یک تولیدی نساجی در مشهد
  یک واحد معتبر تولیدی نساجی مهندس نساج آقا با حداقل ۵ سال سابقه در مشهد استخدام میکند. تماس:۳۵۴۱۳۵۰۱-۴

استخدام یک تولیدی نساجی در مشهد

  یک واحد معتبر تولیدی نساجی مهندس نساج آقا با حداقل ۵ سال سابقه در مشهد استخدام میکند. تماس:۳۵۴۱۳۵۰۱-۴
استخدام یک تولیدی نساجی در مشهد

استخدامی