استخدام کارگر جهت کلنگ زنی و بیل زنی و آسیاب در زنجان


استخدام کارگر جهت کلنگ زنی و بیل زنی و آسیاب در زنجان
کندو

استخدام کارگر جهت کلنگ زنی و بیل زنی و آسیاب در زنجان

کندو
استخدام کارگر جهت کلنگ زنی و بیل زنی و آسیاب در زنجان