استخدام پیک موتوری و آشپز در هرمزگان


استخدام پیک موتوری و آشپز در هرمزگان
  به دو نفر پیک موتوری و یک نفر اشپز حرفه ای خصوصا مهارت در کوبیده بناب و تخته کاری در هرمزگان نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۸۹۰۰۹۰۲۲

استخدام پیک موتوری و آشپز در هرمزگان

  به دو نفر پیک موتوری و یک نفر اشپز حرفه ای خصوصا مهارت در کوبیده بناب و تخته کاری در هرمزگان نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۸۹۰۰۹۰۲۲
استخدام پیک موتوری و آشپز در هرمزگان

استخدام