استخدام پیتزافروشی بابابزرگ در گیلان


استخدام پیتزافروشی بابابزرگ در گیلان
  به همکار خانم مجرد جهت کار در پیتزا فروشی بابابزرگ واقع در میدان معلم، علی اباد در گیلان نیازمندیم. تلفن: خاکپور ۰۹۳۶۳۵۶۳۷۳۷ ساعت تماس: ۱۰ الی ۱۴ و ۱۸ الی ۲۳

استخدام پیتزافروشی بابابزرگ در گیلان

  به همکار خانم مجرد جهت کار در پیتزا فروشی بابابزرگ واقع در میدان معلم، علی اباد در گیلان نیازمندیم. تلفن: خاکپور ۰۹۳۶۳۵۶۳۷۳۷ ساعت تماس: ۱۰ الی ۱۴ و ۱۸ الی ۲۳
استخدام پیتزافروشی بابابزرگ در گیلان

استخدام