استخدام همکار جهت کار در چلوکبابی دربار در سیرجان


استخدام همکار جهت کار در چلوکبابی دربار در سیرجان
به دو نفر همکار آقا و خانم جهت کار در چلوکبابی دربار در سیرجان – سه راهی کرمان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۳۸۲۶۷۳۹۹

استخدام همکار جهت کار در چلوکبابی دربار در سیرجان

به دو نفر همکار آقا و خانم جهت کار در چلوکبابی دربار در سیرجان – سه راهی کرمان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۳۸۲۶۷۳۹۹
استخدام همکار جهت کار در چلوکبابی دربار در سیرجان