استخدام نیرو جهت کار در کارگاه -قم


استخدام نیرو جهت کار در کارگاه -قم
  به چند نفر نیرو جهت کار در کارگاه تزریق پلاستیک در قم نیازمندیم. تماس:۳۳۳۴۳۴۰و۰۹۱۲۱۵۱۹۳۹۵

استخدام نیرو جهت کار در کارگاه -قم

  به چند نفر نیرو جهت کار در کارگاه تزریق پلاستیک در قم نیازمندیم. تماس:۳۳۳۴۳۴۰و۰۹۱۲۱۵۱۹۳۹۵
استخدام نیرو جهت کار در کارگاه -قم

استخدام