استخدام فروشگاه مواد غذایی هشت در قم


استخدام فروشگاه مواد غذایی هشت در قم
  فروشگاه مواد غذایی هشت در قم به تعدادی کارگر ساده جهت لاین چینی و نظافت نیازمند است. تلفن : ۳۳۳۴۰۳۱۲ تماس : ۱۰ الی ۱۳

استخدام فروشگاه مواد غذایی هشت در قم

  فروشگاه مواد غذایی هشت در قم به تعدادی کارگر ساده جهت لاین چینی و نظافت نیازمند است. تلفن : ۳۳۳۴۰۳۱۲ تماس : ۱۰ الی ۱۳
استخدام فروشگاه مواد غذایی هشت در قم