استخدام شرکت پلیمرسازان


استخدام شرکت پلیمرسازان
  شرکت پلیمرسازان جهت تکمیل نیروی کارگاهی خود تعدادی کارجو و یک نفر تراشکار در شیراز استخدام مینماید. شماره تماس:۳۶۳۶۴۴۶۳/ت:۹-۱۴

استخدام شرکت پلیمرسازان

  شرکت پلیمرسازان جهت تکمیل نیروی کارگاهی خود تعدادی کارجو و یک نفر تراشکار در شیراز استخدام مینماید. شماره تماس:۳۶۳۶۴۴۶۳/ت:۹-۱۴
استخدام شرکت پلیمرسازان