استخدام شرکت مهندسی اطلس فن آور در چهاردانگه


استخدام شرکت مهندسی اطلس فن آور در چهاردانگه
  شرکت فنی و مهندسی اطلس فن آور جهت تکمیل کادر خود به تعدادی تکنسین الکترونیک یا مکانیک آقا در محدوده چهاردانگه با حداکثرسن۲۵سال نیازمند است. ایمیل: info@atlasfanavar.com

استخدام شرکت مهندسی اطلس فن آور در چهاردانگه

  شرکت فنی و مهندسی اطلس فن آور جهت تکمیل کادر خود به تعدادی تکنسین الکترونیک یا مکانیک آقا در محدوده چهاردانگه با حداکثرسن۲۵سال نیازمند است. ایمیل: info@atlasfanavar.com
استخدام شرکت مهندسی اطلس فن آور در چهاردانگه