استخدام شرکت فرهنگی و هنری در بندرعباس


استخدام شرکت فرهنگی و هنری در بندرعباس
  به یک منشی خانم با مدرک حداقل فوق دیپلم جهت کار در  شرکتی فرهنگی و هنری در بندرعباس نیازمندیم. تلفن: ۰۹۳۷۶۰۰۱۷۱۳

استخدام شرکت فرهنگی و هنری در بندرعباس

  به یک منشی خانم با مدرک حداقل فوق دیپلم جهت کار در  شرکتی فرهنگی و هنری در بندرعباس نیازمندیم. تلفن: ۰۹۳۷۶۰۰۱۷۱۳
استخدام شرکت فرهنگی و هنری در بندرعباس

استخدامی