استخدام شرکت فرآورده های لبنی ماهان پذیر جنوب شرق در کرمان


استخدام شرکت فرآورده های لبنی ماهان پذیر جنوب شرق در کرمان
به حسابدار خانم و آقا با حداقل کارشناسی حسابداری و سابقه کار در شرکت فرآورده های لبنی ماهان پذیر جنوب شرق در کرمان نیازمندیم. تماس در ساعات ۸ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۰ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۳۴۳۲۴۵۹۷۳۴,۰۹۳۹۱۹۶۳۲۲۰

استخدام شرکت فرآورده های لبنی ماهان پذیر جنوب شرق در کرمان

به حسابدار خانم و آقا با حداقل کارشناسی حسابداری و سابقه کار در شرکت فرآورده های لبنی ماهان پذیر جنوب شرق در کرمان نیازمندیم. تماس در ساعات ۸ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۰ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۳۴۳۲۴۵۹۷۳۴,۰۹۳۹۱۹۶۳۲۲۰
استخدام شرکت فرآورده های لبنی ماهان پذیر جنوب شرق در کرمان