استخدام شرکت تولید کننده مواد شیمیایی در اصفهان


استخدام شرکت تولید کننده مواد شیمیایی در اصفهان
  شرکت تولید کننده مواد شیمیایی در اصفهان  برای تکمیل کادر پرسنلی خود استخدام می کند : ردیف سمت سابقه کار تحصیلات تعداد مورد نیاز ۱ مدیر خرید ۵ سال لیسانس ۱ ۲ کارشناس ارشد خرید ۳ سال لیسانس ۲ ۳ مدیر فروش ۵ سال لیسانس و بالتر ۱ ۴ مهندسی فروش ۳ سال لیسانس […]

استخدام شرکت تولید کننده مواد شیمیایی در اصفهان

  شرکت تولید کننده مواد شیمیایی در اصفهان  برای تکمیل کادر پرسنلی خود استخدام می کند : ردیف سمت سابقه کار تحصیلات تعداد مورد نیاز ۱ مدیر خرید ۵ سال لیسانس ۱ ۲ کارشناس ارشد خرید ۳ سال لیسانس ۲ ۳ مدیر فروش ۵ سال لیسانس و بالتر ۱ ۴ مهندسی فروش ۳ سال لیسانس […]
استخدام شرکت تولید کننده مواد شیمیایی در اصفهان