استخدام شرکت تولیدی شوینده در تهران


استخدام شرکت تولیدی شوینده در تهران
  یک شرکت تولیدی بزرگ مواد شوینده در تهران در نظر دارد جهت توسعه بازارهای صادراتی خود یک نفر کارشناس صادرات منطقه استخدام نماید: شرایط اختصاصی: حداکثر سن ۳۵ سال و کارشناس یا کارشناس ارشد مرتبط آشنایی به زبان انگلیسی یا عربی ارسال رزومه به ایمیل: cleancompany91@gmail.com

استخدام شرکت تولیدی شوینده در تهران

  یک شرکت تولیدی بزرگ مواد شوینده در تهران در نظر دارد جهت توسعه بازارهای صادراتی خود یک نفر کارشناس صادرات منطقه استخدام نماید: شرایط اختصاصی: حداکثر سن ۳۵ سال و کارشناس یا کارشناس ارشد مرتبط آشنایی به زبان انگلیسی یا عربی ارسال رزومه به ایمیل: cleancompany91@gmail.com
استخدام شرکت تولیدی شوینده در تهران

استخدام جدید