استخدام رستوران شهر فرنگ در شهر بندرعباس


استخدام رستوران شهر فرنگ در شهر بندرعباس
  رستوران شهر فرنگ جهت تکمیل کادر خود در بندرعباس به افراد ذیل نیازمند است: سالن کار آقا و یک نفر خانم با سابقه جهت سالن تعدادی کمک آشپز صندوقدار: خانم یک نفر: مسلط به سیستم سپید مراجعه حضوری: چ راه دانشگاه- جنب بانک پاسارگاد طبقه سوم رستوران شهر فرنگ ساعت مراجعه: ۱۴ الی ۲۱

استخدام رستوران شهر فرنگ در شهر بندرعباس

  رستوران شهر فرنگ جهت تکمیل کادر خود در بندرعباس به افراد ذیل نیازمند است: سالن کار آقا و یک نفر خانم با سابقه جهت سالن تعدادی کمک آشپز صندوقدار: خانم یک نفر: مسلط به سیستم سپید مراجعه حضوری: چ راه دانشگاه- جنب بانک پاسارگاد طبقه سوم رستوران شهر فرنگ ساعت مراجعه: ۱۴ الی ۲۱
استخدام رستوران شهر فرنگ در شهر بندرعباس