استخدام دفتر منطقه ویژه اقتصادی لامرد ۹۶


استخدام دفتر منطقه ویژه اقتصادی لامرد ۹۶
آگهی استخدام دفتر منطقه ویژه اقتصادی لامرد   استخدام دفتر منطقه ویژه اقتصادی لامرد – ۲۳ بهمن ۹۶ طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد بمنظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت اشتغال  […]

استخدام دفتر منطقه ویژه اقتصادی لامرد ۹۶

آگهی استخدام دفتر منطقه ویژه اقتصادی لامرد   استخدام دفتر منطقه ویژه اقتصادی لامرد – ۲۳ بهمن ۹۶ طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد بمنظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت اشتغال  […]
استخدام دفتر منطقه ویژه اقتصادی لامرد ۹۶