استخدام در شرکت تخصصی طراحی و چاپ در تهران


استخدام در شرکت تخصصی طراحی و چاپ در تهران
  شرکت تخصصی طراحی و چاپ در تهران به افراد ذیل جهت همکاری نیازمند است ۱- گرافیست خانم و آقا (۲ نفر) ۲- منشی خانم(۱ نفر) ۳- بازاریاب خانم و آقا (۲ نفر) آدرس: میدان ولیعصر شماره تماس: ۸۸۹۳۲۸۷

استخدام در شرکت تخصصی طراحی و چاپ در تهران

  شرکت تخصصی طراحی و چاپ در تهران به افراد ذیل جهت همکاری نیازمند است ۱- گرافیست خانم و آقا (۲ نفر) ۲- منشی خانم(۱ نفر) ۳- بازاریاب خانم و آقا (۲ نفر) آدرس: میدان ولیعصر شماره تماس: ۸۸۹۳۲۸۷
استخدام در شرکت تخصصی طراحی و چاپ در تهران

استخدام