استخدام خیاطی مرتضی در شیراز


استخدام خیاطی مرتضی در شیراز
  به تعدادی اتوکار و  وردست آقا جهت کار در خیاطی واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۹۰۶۲۴۴۸۳۶ آدرس: چهارراه مشیر پاساژ بهار – طبقه سوم – خیاطی مرتضی

استخدام خیاطی مرتضی در شیراز

  به تعدادی اتوکار و  وردست آقا جهت کار در خیاطی واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۹۰۶۲۴۴۸۳۶ آدرس: چهارراه مشیر پاساژ بهار – طبقه سوم – خیاطی مرتضی
استخدام خیاطی مرتضی در شیراز

استخدامی