استخدام تولیدی نان بستنی در زنجان


استخدام تولیدی نان بستنی در زنجان
به چند همکار جهت کار در تولیدی نان بستنی واقع در الهیه زنجان نیازمندیم ۹۶۲۸ ۷۴۰ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ۱۷/۱/۹۵ معتبر است)

استخدام تولیدی نان بستنی در زنجان

به چند همکار جهت کار در تولیدی نان بستنی واقع در الهیه زنجان نیازمندیم ۹۶۲۸ ۷۴۰ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ۱۷/۱/۹۵ معتبر است)
استخدام تولیدی نان بستنی در زنجان