استخدام تصدی منصب قضاء در سال ۹۶ (نتایج مصاحبه علمی)


استخدام تصدی منصب قضاء در سال ۹۶ (نتایج مصاحبه علمی)
استخدام تصدی امر قضا   اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا – نوبت هشتم به اطلاع می‌رساند، نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضاء که از تاریخ ۲۴/۷/۹۶ لغایت ۲۳/۸/۹۶ در آزمون مزبور شرکت کرده‌اند، به شرح جدول پیوست می‌باشد. لازم به ذکر است نتایج اعلامی قطعی است و تغییر نخواهد کرد. همچنین […]

استخدام تصدی منصب قضاء در سال ۹۶ (نتایج مصاحبه علمی)

استخدام تصدی امر قضا   اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا – نوبت هشتم به اطلاع می‌رساند، نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضاء که از تاریخ ۲۴/۷/۹۶ لغایت ۲۳/۸/۹۶ در آزمون مزبور شرکت کرده‌اند، به شرح جدول پیوست می‌باشد. لازم به ذکر است نتایج اعلامی قطعی است و تغییر نخواهد کرد. همچنین […]
استخدام تصدی منصب قضاء در سال ۹۶ (نتایج مصاحبه علمی)