ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی


ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 در جلسه هیات ممیزه موافقت شد
ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، 15 پرونده موفق به دریافت ارتقای رتبه شدند.

ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 در جلسه هیات ممیزه موافقت شد
ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، 15 پرونده موفق به دریافت ارتقای رتبه شدند.

ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مدرسه