ارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به 128 جهان در پایگاه ESI


ارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به 128 جهان در پایگاه ESI

دکتر فرهاد رهبر خبر داد
ارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به 128 جهان در پایگاه ESI
دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از ارتقای رتبه این دانشگاه به جایگاه 128 جهانی، در آخرین به‌روزرسانی پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (Essential Science Indicators (ESI خبر داد.

ارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به 128 جهان در پایگاه ESI

دکتر فرهاد رهبر خبر داد
ارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به 128 جهان در پایگاه ESI
دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از ارتقای رتبه این دانشگاه به جایگاه 128 جهانی، در آخرین به‌روزرسانی پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (Essential Science Indicators (ESI خبر داد.

ارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به 128 جهان در پایگاه ESI