ابراز خرسندی آیت الله هاشمی رفسنجانی از عمل به وعده ها و اجرایی شدن برنامه ها در مدیریت جدید


ابراز خرسندی آیت الله هاشمی رفسنجانی از عمل به وعده ها و اجرایی شدن برنامه ها در مدیریت جدید

در دیدار نوروزی با رئیس و اعضای هیات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:
ابراز خرسندی آیت الله هاشمی رفسنجانی از عمل به وعده ها و اجرایی شدن برنامه ها در مدیریت جدید
دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به همراه اعضای هیأت رئیسه به مناسبت آغاز سال جدید با رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت امنا و هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کرد.

ابراز خرسندی آیت الله هاشمی رفسنجانی از عمل به وعده ها و اجرایی شدن برنامه ها در مدیریت جدید

در دیدار نوروزی با رئیس و اعضای هیات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:
ابراز خرسندی آیت الله هاشمی رفسنجانی از عمل به وعده ها و اجرایی شدن برنامه ها در مدیریت جدید
دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به همراه اعضای هیأت رئیسه به مناسبت آغاز سال جدید با رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت امنا و هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کرد.

ابراز خرسندی آیت الله هاشمی رفسنجانی از عمل به وعده ها و اجرایی شدن برنامه ها در مدیریت جدید

بک لینک