آغاز به کار اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري


آغاز به کار اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري

صبح امروز در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد آغاز بكاركرد:
اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري
  اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري  صبح امروز با حضور مسئولين استاني و دانشگاهي و ميهمانان خارجي و داخلي در سالن همايش هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد آغاز شد.

آغاز به کار اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري

صبح امروز در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد آغاز بكاركرد:
اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري
  اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري  صبح امروز با حضور مسئولين استاني و دانشگاهي و ميهمانان خارجي و داخلي در سالن همايش هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد آغاز شد.

آغاز به کار اولين كنفرانس بين المللي حمايت و حاكميت قانون در حوزه هاي تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTgxMzkwMDEwNmE3ZjYxZmY5ZTQxZDc5MzA1NjI3ZjI1NjM5YzQ1&crc=73c73763494b370428c43b8e9999133e3aeb68aa&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);