دکتر ولایتی: پژوهش باید مساله‌محور باشد


دکتر ولایتی: پژوهش باید مساله‌محور باشد

دکتر ولایتی در همایش رونمایی و آشنایی با سامانه های علم سنجی و پژوهش یار عنوان کرد:
پژوهش های حوزه پزشکی باید متناسب با شرایط بومی ایران صورت گیرد/ پژوهش باید مساله‌محور باشد
دکتر ولایتی با بیان اینکه امروزه انجام پژوهش در آزمایشگاه ها بسیار باارزش تر از تدریس آثار ترجمه ای است، گفت: پژوهش های حوزه پزشکی باید مسئله‌محور باشد و متناسب با شرایط بومی ایران و بیماری‌های موجود در این منطقه صورت گیرد.

دکتر ولایتی: پژوهش باید مساله‌محور باشد

دکتر ولایتی در همایش رونمایی و آشنایی با سامانه های علم سنجی و پژوهش یار عنوان کرد:
پژوهش های حوزه پزشکی باید متناسب با شرایط بومی ایران صورت گیرد/ پژوهش باید مساله‌محور باشد
دکتر ولایتی با بیان اینکه امروزه انجام پژوهش در آزمایشگاه ها بسیار باارزش تر از تدریس آثار ترجمه ای است، گفت: پژوهش های حوزه پزشکی باید مسئله‌محور باشد و متناسب با شرایط بومی ایران و بیماری‌های موجود در این منطقه صورت گیرد.

دکتر ولایتی: پژوهش باید مساله‌محور باشد