دکتر ملک نژاد:مطالبه‌گری در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی از رسالت های اصلی دانشجویان است


دکتر ملک نژاد:مطالبه‌گری در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی از رسالت های اصلی دانشجویان است

دکتر ملک نژاد در دیدار با تشکلهای دانشجویی واحد مشهد
مطالبه‌گری در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی از رسالت های اصلی دانشجویان است
دکتر ملک نژاد در دیدار با تشکلهای دانشجویی واحد مشهد گفت:  نقد منصفانه و مطالبه‌گری در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی از رسالت های اصلی دانشجویان است.

دکتر ملک نژاد:مطالبه‌گری در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی از رسالت های اصلی دانشجویان است

دکتر ملک نژاد در دیدار با تشکلهای دانشجویی واحد مشهد
مطالبه‌گری در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی از رسالت های اصلی دانشجویان است
دکتر ملک نژاد در دیدار با تشکلهای دانشجویی واحد مشهد گفت:  نقد منصفانه و مطالبه‌گری در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی از رسالت های اصلی دانشجویان است.

دکتر ملک نژاد:مطالبه‌گری در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی از رسالت های اصلی دانشجویان است