استخدام شرکت داروسازی سوئیسی اکتلیون (Actelion)


استخدام شرکت داروسازی سوئیسی اکتلیون (Actelion)اکتلیون (Actelion) شرکت داروسازی سوئیسی است که در ماه دسامبر سال ۱۹۹۶ تاسیس شد. دفتر مرکزی آن در الش ویل نزدیک بازل سوئیس قرار دارد. پیوستن به شرکت داروسازی سوئیسی اکتلیون (Actelion) استخدام شرکت داروسازی سوئیسی اکتلیون (Actelion) اکتلیون (Actelion) شرکت داروسازی سوئیسی است که در ماه دسامبر سال ۱۹۹۶ تاسیس شد. دفتر مرکزی آن در الش ویل نزدیک بازل سوئیس قرار Read More