قابل توجه دانشجویان محترم: پرداخت وام شهریه تحصیلی صندوق رفاه دانشجویان در ترم دوم 97-96


قابل توجه دانشجویان محترم: پرداخت وام شهریه تحصیلی صندوق رفاه دانشجویان در ترم دوم 97-96 قابل توجه دانشجویان محترم: پرداخت وام شهریه تحصیلی صندوق رفاه دانشجویان در ترم دوم 97-96 قابل توجه دانشجویان محترم: پرداخت وام شهریه تحصیلی صندوق رفاه دانشجویان در ترم دوم 97-96