ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است


ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است دکتر فرهاد رهبر :ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” استرئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اکنون ماموریت این دانشگاه تربیت تحصیل کرده بیکار نیست، بلکه حل مشکل بیکاری جوانان است. ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است دکتر فرهاد رهبر Read More