مطالبات معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان 3


مطالبات معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان 3 مطالبات معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان/3/معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی، مطالباتشان از روسای واحدهای مراکز استان در ششمین نشست هماهنگی و پایش أمور استان ها مطرح کردند. مطالبات Read More