مطالبات معاونان دانشجویی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان 1


مطالبات معاونان دانشجویی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان 1 مطالبات معاونان دانشجویی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان/١/معاونان دانشجویی فرهنگی، آموزشی و پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، مطالباتشان را از روسای واحدهای مراکز استان در ششمین نشست هماهنگی و پایش أمور استان ها Read More