استخدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۹۴


آزمـــون دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور اسفندماه سال ۱۳۹۴  خبر ۵ بهمن ۹۴: به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی در قالـب دسـتیاران سـتادی و در چـارچوب تصـویب نامـه شـماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ شورایعالی اداری با عنوان &lquo;ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور&rquo;، در نظر است تعداد ۹۱۳ نفر از متقاضیان واجد Read More