استخدام ۷ردیف شغلی در مبنا تلکام/اپراتور کشوری ارتباطات ثابت (FCP)


استخدام ۷ردیف شغلی در مبنا تلکام/اپراتور کشوری ارتباطات ثابت (FCP)کندو استخدام ۷ردیف شغلی در مبنا تلکام/اپراتور کشوری ارتباطات ثابت (FCP) کندواستخدام ۷ردیف شغلی در مبنا تلکام/اپراتور کشوری ارتباطات ثابت (FCP)