استخدام ۲ ردیف شغلی در رستوران ته دیگ


  رستوران ته دیگ در تبریز به نیروهای زیر نیازمند است: صندوقدار با سابقه کمک آشپز آقا با سابقه تلفن: ۳۳۳۳۶۲۹۳ &ndsh; ۰۹۱۴۵۸۸۸۸۶۰استخدام جدید