استخدام یک شرکت پیمانکاری در سیرجان


استخدام یک شرکت پیمانکاری در سیرجانیک شرکت پیمانکاری جهت یکی از پروژه های صنعتی در دست اجرا خود واقع شهرستان سیرجان به تخصص های زیر نیاز دارد. وجود سابقه کار پروژه ای /صنعتی برای همه موارد الزامی است. سرپرست کارگاه مهندس مکانیک حداقل سابقه ۷ سال ،مسلط به مدیریت کارگاهی  کارشناس کنترل پروژه مهندس صنایع Read More

استخدام یک شرکت مستقر در


استخدام یک شرکت مستقر دراستخدام دهوند استخدام یک شرکت مستقر در استخدام دهونداستخدام یک شرکت مستقر در مرجع توریسم

استخدام یک شرکت معتبر پخش بهداشتی در مشهد


استخدام یک شرکت معتبر پخش بهداشتی در مشهدایران استخدام استخدام یک شرکت معتبر پخش بهداشتی در مشهد ایران استخداماستخدام یک شرکت معتبر پخش بهداشتی در مشهد car

استخدام یک نفر کمک آشپز در همدان


استخدام یک نفر کمک آشپز در همدانایران استخدام استخدام یک نفر کمک آشپز در همدان ایران استخداماستخدام یک نفر کمک آشپز در همدان سیستم اطلاع رسانی

استخدامی یک شرکت خدمات شهری در


استخدامی یک شرکت خدمات شهری دراستخدام دهوند استخدامی یک شرکت خدمات شهری در استخدام دهونداستخدامی یک شرکت خدمات شهری در مرکز فیلم